JOBS & KARRIERE

LEDIGE STILLINGER

I Luksustelte er vi altid på udkig efter nye dygtige kræfter til teamet. Vi opdaterer løbende siden her med ledige stillinger, og nedenfor kan du se hvilke konkrete jobs der i øjeblikket mangler besiddelse.

Udover nedenstående står vi altid åbne overfor uopfordrede ansøgninger. Send en ansøgning med tilhørende CV til personaleansvarlig Peter Vilhelmsen via peter@luksustelte.dk.

NB! Find all jobpositions in english at the bottom of this site. 

TELTMONTØR (DK)

Sæsonen 2021 står for døren i Luksustelte og i den forbindelse søger vi flere gode teltmontører til teamet. Vi søger forskellige profiler; Fuldtid, deltid & timebaseret. Arbejdet ligger typisk søndag til fredag, og med god mulighed for at få et varieret antal timer fra 8 til +40 timer. Arbejdstiden vil primært være i dagstimerne, men kan tilpasses efter behov.

 
Jobbet som teltmontør er et job i bevægelse, og vil kræve at du er klar på at arbejde hands-on i det fri. Der er ikke 2 arbejdsdage der er ens, da vi løbende bevæger os rundt på forskellige kundeopgaver – Alt fra bryllup i haven til festivaller i storslået naturrammer. Det er ikke påkrævet at du har erfaring med teltopsætning, men vi forventer, at du er klar til at lære. Du vil indgå i et team, som sammen opsætter og nedtager unikke telte vi udlejer til alle former for events.
 
Vi kører ud fra vores lager i Tune, og har opgaver på hele Sjælland og til tider Fyn & Jylland.
Opstart til maj 2021 / Attraktiv løn & vilkår

OM JOBBET

Som medarbejder i Luksustelte indgår du i et team, som sammen opsætter og nedtager unikke telte vi udlejer til alt fra bryllupper & fødselsdage til festivaller og firmaevents. Teamet sørger for alt det praktiske omkring opsætning af telte inkl. lys, møbler og andet tilbehør.

Opsætning af teltene foregår oftest onsdag til fredag, og nedtagning søndag til mandag. Arbejdstiden vil primært være i dagstimerne fra søndag – torsdag, men kan tilpasses efter behov. Jobbet er som udgangspunkt i vores højsæson fra maj – september, men er der det rigtige match, så er der mulighed for fastansættelse, med tilhørende mulighed for at avancere til teamleder.

OM DIG

Du er en person som er klar til at arbejde i det fri og er frisk på at tage fat. Du er samtidig både smilende og imødekommende overfor vores kunder. Det er ikke påkrævet at du har erfaring med teltopsætning, men vi forventer, at du er klar til at lære samt være fysisk aktiv, når du arbejder.

Vi forestiller os, at du jobmæssigt har brug for at prøve kræfter af med noget nyt – heraf komme ud og røre dig lidt mere til dagligt. Det er en fordel, hvis du har kørekort samt B/E kørekort, men ikke et krav.

OM TEAMET

I højsæsonen består Luksustelte-teamet af op imod 15 medarbejdere. Alle som én bidrager vi med hver vores spidskompetencer for at kunne levere ekstraordinære teltløsninger til vores mange kunder.

Som arbejdsplads er Luksustelte et job i bevægelse. Arbejdsmiljøet er præget af en stærk iværksætterkultur – men i lige så høj grad af, at vi sætter i system, strømliner arbejdsmetoder og udvikler nødvendige strukturer, så levering af vores telte kører så skarpt, som overhovedet muligt.

Som forretning er vi i konstant udvikling, og vi værner højt om kvalitet og innovation. Med andre ord, så bliver man som medarbejder i Luksustelte, en del af en arbejdsplads hvor der er højt til loftet og kort fra tanke til handling.

TENT FITTER (ENG)

The peak-season of 2021 is just around the corner in Luksustelte, and on that note, we are looking for more good tent fitters for the team. We are looking at different profiles; Full time, part time & hourly based. The work is typically placed Sunday to Friday and with a good chance of getting a varied number of hours from 8 to +40. Working hours will primarily be during the daytime, but can be adjusted as needed.

The job as a tent fitter is a job in motion, and it requires a profile who are ready to work outdoors. Not two workingdays are alike, as we are constantly moving around on different assignments – everything from private weddings in private gardens to festivals in magnificent natural surroundings. You are not required to have experience setting up tents, but we expect that you are ready to learn. You will be part of a team who together creates and dismantles unique tents, which we rent out for all kinds of events.

Our warehouse is located in Tune, which is the typically startingpoint for a assignment. We have client-assignments all over Zealand and sometimes Fyn and Jutland.

Start-up: May 2021 / Attractive salary and terms

ABOUT THE JOB

As an employee of Luksustelte, you are part of a team that together creates and dismantles unique tents we rent for everything from weddings & birthdays to festivals and company events. The team take care of all the practicalities around setting up tents incl. lights, furniture and other accessories.

Setting up the tents usually takes place Wednesday to Friday, and dismantling Sunday to Monday. The working hours will primarily be in the daytime from Sunday – Thursday, but can be adjusted as needed. The job is basically in our peakseason from May – September, but if there is the right match, then there is the opportunity for permanent employment, with the associated opportunity to advance to teamleader.

ABOUT YOU

As a person, you have a possitive mind-set and you’re ready to work outside in fresh air. It is not required that you have experience with setting up tents, but we will expect that you’re ready to learn as well as be physically active when you work.

Work-wise we imagine that you need to try your hand at something new – get out of it and move around a little more on a daily basis. It is an advantage if you have a driving license as well as a B / E driving license, but it is not an requirement.

ABOUT THE TEAM

In the peak-season, the team consists of up to 15 employees. All as one, we contribute with our individual core competencies in order to be able to deliver extraordinary tent solutions to our many customers.

As a workplace, Luksustelte are a job in motion. The working environment is characterized by a strong entrepreneurial culture – but just as much by the fact that we work as an logistic-company. We have an deep focus on effective working structures so that all deliveries of our tents, are raned as sharply as possible.

As a business, we are constantly evolving, and we cherish quality and innovation. In other words, as an employee of Luksustelte, you will become part of a workplace where the organizaional structure is flat and there is short way from thought to action.