LEJEBETINGELSER

GUIDELINES

Når man lejer telte og tilbehør/udstyr hos Luksustelte, er der nogen guidelines man skal følge under hele den gældende lejeperiode.
PRISER & BESTILLING
 • Alle vores priser er inkl. 25% moms og i danske kroner, hvis ikke andet fremgår
 • Alle priser er inkl. opsætning og nedtagning af tipier samt klargjort til brug, hvis ikke andet er nævnt
 • Den angivne pris ved bestillingstidspunktet er den gældende lejepris
 • Priserne på tipierne og tilbehør er betinget af, at opstillingsområdet er let tilgængeligt og ryddet
 • Ved bestilling opkræves et acontobeløb på 30% af den samlede bestilling
 • Betalingen af den samlede bestilling skal være Luksustelte i hænde senest 5 hverdage før dato på arrangement, og inden opsætning påbegyndes
OPSÆTNING, NEDTAGNING & LEJEPERIODE
LEVERING & OPSÆTNING

 • Det påhviler lejer at være til stede eller at have udpeget en ansvarlig ved opsætning og overlevering.
 • Ved overlevering gennemgås opsætningen, og det leverede antal enheder kontrolleres. Der overdrages særlig information vedr. oplukning og nedlukning af teltdugen samt information om ibrugtagning af gasbålsted, olielamper, varmekanoner etc.
 • Med mindre andet er aftalt leverer, opsætter og nedtager Luksustelte alt materiale. Dog med undtagelse af bordopdækning og deslige.
 • Lejer er forpligtet til at anvise Luksustelte til en 230V tilslutning ≈ 10 AMP, max 50 meter fra opstillingen, med mindre andet er aftalt på forhånd.
 • Opsætning og nedtagning af tipi-teltene må kun ske, når der er personale fra Luksustelte tilstede, og der må ikke uden aftale forandres ved de af Luksusteltes godkendte og opstillede telte.
 • Er andet ikke aftalt, gælder lejeperioden kun for én gang. Hvis der er behov for yderligere anvendelse af det lejede, skal dette på forhånd aftales med Luksustelte.
 • Luksustelte forbeholder sig retten til at udsætte levering eller afhentning i tilfælde af, at force majeure-lignende tilstande (fx vejrforhold) eller andet forhindrer Luksustelte i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen.

 

TIPI-UNDERLAG

 • Hvor underlaget tillader det, forankres tipierne med pløkker af en længde på mellem 40 og 80 cm.
 • Luksustelte har intet ansvar for beskadigelse af eksempelvis nedgravede kabler, kloakrør eller vandledninger, der måtte befinde sig på teltets opsætningsareal.
 • Såfremt man ikke ønsker pløkker slået i fx asfalt eller fliser, afholder lejer udgiften til betonklodser eller andet til forsvarlig fastgørelse af teltene.
 • Reetablering af asfalt/flisebelægning, græsarealer mv. påhviler alene lejer.
 • Alt gulv følger terræn. Opklodsning (nivellering) er ikke en del af aftalen. Ønsker kunden opklodsning/nivellering af gulvet, skal kunden selv fremskaffe materialer hertil, ligesom der vil blive pålagt ekstra betaling ved ekstra timeforbrug.

 

KØRSEL

 • Der påregnes altid kørsel fra vores lager på adressen: Snoldelevvej 11, 4030 Tune til opsætningsadressen. Kørslen afregnes pr. kørt km, og taksten fremgår af lejekontrakten. Bro- og færgeafgifter afregnes derudover.
LEJERS ANSVAR
 • Opstår der uregelmæssigheder med de lejede tipier eller effekter, skal der straks rettes telefonisk henvendelse til Luksustelte. Hvis kunden ikke inden brugen har gjort Luksustelte opmærksom på fejl og mangler, betragtes materialet som modtaget i fejlfri stand.
 • Efter endt overlevering overtager lejer det fulde ansvar for materialet, indtil Luksustelte påbegynder nedtagning. Kunden har ansvaret for det lejede i hele lejeperioden, og leverer altid de lejede tipier og effekter tilbage i samme stand, som de blev modtaget i.
 • Udlån til tredjepart er ikke tilladt.

 

UDSMYKNING & DEKORATION

 • Opsætning af udsmykning, dekoration og lys i teltenes top må kun udføres af Luksustelte. Hvis lejer har ønsker om opsætning af egne rekvisitter i teltets top, skal dette aftales på forhånd med Luksustelte (teltets top er defineret ved den del af teltet, som ikke kan nås ved bruges af stiger højere end 4m).
 • Der må ikke påklæbes tape, klistermærker eller lignende på vores teltdug eller stænger. Ligeledes må der ikke fastgøres elementer med skuer eller hæfteklammer.
 • Der må ej heller sættes klæbebånd, skuer, søm eller lignende i gulvpladerne.
 • Der må kun bruges klapstiger/trappestiger til opsætning. Stiger må ikke berøre teltdugen.
 • Det er alene tilladt at anvende brandhæmmende materialer til udsmykning af teltene. Det er således ikke tilladt at anvende velourstof eller lignende ikke brandhæmmende materiale. Luksustelte henviser i den anledning til Beredskabsstyrelsens regler herom.
 • Farvet konfetti kan smitte af på teltdugen og må derfor ikke bruges i eller lige uden for teltet. Konfetti, der har givet afsmitning på teltdug, kan ikke fjernes, og det påhviler derfor lejer at erstatte de beskadigede dele til nyværdi.
 • Benyttes der farveafsmittende duge, skal der placeres plastik imellem dug og bord.
 • Borde & stole er beregnet til overdækket brug og må ikke bruges udendørs uden forudgående aftale med Luksustelte herom.

 

ERSTATNINGSPLIGT

 • Lejer er altid erstatningspligtig overfor bortkomst og beskadigelse af det lejede.
 • Anvisninger vedr. brug af de lejede effekter skal til enhver tid overholdes. Enhver skade på det lejede udstyr som følge af brand, hærværk, tyveri eller misbrug mv. erstattes af lejer. Kan en reparation udføres ved beskadigelse af tipi eller effekt, sker dette ved Luksusteltes foranstaltning og for lejeres regning.
 • Ved bortkomst eller ved ikke reparer-bare skader erstatter lejer telte og effekter til fuld nyværdi plus eventuelle fragtomkostninger. Dette gælder ligeledes, hvis telt og/eller effekter påføres en værdiforringende beskadigelse eller ikke længere fremtræder i samme stand efter evt. reparation, som da de blev leveret. 

RENGØRING

 • Det påhviler lejeren at sørge for, at telt og gulv er rengjort og ryddet på det aftale returneringstidspunkt. Ved afhentning af det lejede skal ALT affald være fjernet, og eventuelt inventar skal være indsamlet og placeret frit tilgængeligt til afhentning. Ventetid faktureres.
 • Gulv returneres i fejet/rengjort stand (lejer kan med f.eks. vaske pletter væk med vand og mild sæbe).
 • Borde, stole og bænke tørres over/støvsuges inden aflevering.
TELTE OG TILBEHØR
BORDE & STOLE

 • Borde, stole og bænke er lavet af træ, og der kan derfor være nuanceforskelle.

 

LAMPER

 • Opsætning og nedtagning af lys monteret på teltene udføres af Luksustelte.
 • Det er tilladt at opstille særligt effekt/showlys mm. på egne stativer, men disse må ikke komme i kontakt med teltdugen. Montering af teltstænger må kun ske efter aftale med Luksustelte.
 • Placering af lyd og lys i tipierne skal være således, at flugtveje og gangarealer på ethvert tidspunkt er helt frie.

 

VARMEKILDER

 • Det er ikke tilladt at opvarme tipierne med anvendelse af terrassevarmere eller lign.
 • Varmekanoner opstilles og nedtages af Luksustelte. Lejer bliver behørigt instrueret om brug af varmekanonerne, herunder skift af dunke samt korrekt afbrydelse af udstyret.
 • Lejer må kun benytte varmekanonerne som instrueret.
 • Luksusteltes varmekanoner fungerer ved at opvarme luften indirekte, således at alle udstødningsgasser holdes uden for teltet. Varmekanoner leveres inkl. 20 liter brændstof, som afhængig af udetemperatur kan levere varme i 4-8 timer.
 • Opstilling af lejers egne varmekilder skal ske efter aftale med Luksustelte.

 

HORSEBOXBAR

 • The Horseboxbar leveres og opsættes af Luksustelte.
 • Ved overlevering gives lejer den nødvendige tekniske viden, og det er lejers ansvar at videregive informationen til den/de, som skal betjene vognen.
 • Det er ikke tilladt at justere eller på nogen måde modificere på vognens tekniske installationer og øvrige indretning.
 • Der må ikke påklæbes tape, klistermærker eller lign. hverken udenpå eller indeni vognen. Ligeledes må der ikke fastgøres emner med skuer, hæfteklammer eller lign.
 • Flytning af vognen efter overlevering må kun ske efter aftale med Luksustelte.
 • Lejer er forpligtet til at anvise Luksustelte til 230V tilslutning ≈ 10 AMP, max 50 meter fra opstillingen, med mindre andet er aftalt på forhånd.
 • Ved levering inkl. kaffemaskine skal lejer anvise 400V (CEE) tilslutning inden for 50 meter fra opstillingen. Hvis dette ikke er muligt, skal der på forhånd aftales en løsning med Luksustelte.
 • Efter end leje afleveres vognen i rengjort stand, med mindre andet er aftalt med Luksustelte.

 

FADØLSANLÆG

 • Et fadølsanlæg kræver megen strøm, da det er en *lynkøler” på 230 volt ≈ 8 AMP.
 • Ubrugte fustager tages retur u/b (ikke speciel øl).
 • Der må ikke reguleres ved det forudindstillede kulsyretryk. Den skal altid stå på 2 bar.
 • På vandkølede anlæg skal vandmængden efterses inden ibrugtagning, samt ved fustageskift. Beholderen skal altid være fyldt op til overløb, med brugsvand.
UDLEJERES ANSVAR
 • Udlejer skal sørge for, at alle produkter leveres i komplet stand og forsvarligt emballeret, som aftalt med lejer, med mindre andet er aftalt.
SIKKERHED & FORMALIA
 • Det er lejers ansvar at indhente de tilladelser, der skal bruges i forbindelse med opsætning af telte. Når det lejede ikke anvendes, skal teltet holdes lukket med siderne nede og fastgjort med barduner.
 • Lejer forestår selv godkendelse af pladsfordelingsplan/-er for det lejede ifølge gældende tekniske forskrifter for forsamlingstelte. Lejer er ligeledes selv ansvarlig for, at der sker overholdelse af en godkendt pladsfordelingsplan.
 • Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad i teltene eller i disses umiddelbare nærhed. Grill skal placeres minimum 5 meter fra teltet.
 • Af hensyn til gnistnedfald må fyrværkeri ikke ske i nærheden af teltene.
 • Møbler og andet inventar må ikke placeres således, at de har kontakt til teltdugen, og eventuelle skader på teltdugen forårsaget af slitage fra inventar repareres og faktureres særskilt til lejer (se ’Lejers ansvar’).
ÆNDRING ELLER ANNULERING AF BOOKING
 • A conto betalingen kan ikke refunderes ved aflysning, med mindre Luksustelte på ny kan udleje det bookede materiale.
 • Afgivne ordrer kan justeres i forhold til mindre tilbehør indtil 14 dage før levering, uden omkostninger. Efter denne dag er ordre og betaling bindende.
 • Ved afbestilling indtil 30 dage før dato på arrangementet opkræves ikke yderligere.
 • Ved afbestilling mindre end 30 dage før arrangementet opkræves yderligere 20% af den samlede bestilling.
 • Ved aflysning mindre end 14 dage før arrangementet opkræves det fulde beløb ift. den afgivne bestilling.
 • Luksustelte kan ikke gøres ansvarlige for gener eller udgifter forårsaget af nedbrud og eller skader/defekter, som forhindrer planmæssig afholdelse af lejeres arrangement.
ØVRIGE
 • Luksustelte forbeholder sig ret til at ændre nærværende ’Gældende lejebetingelser’ og ’Prisliste’ uden varsel. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, samt trykfejl i forbindelse med markedsføringsmateriale og hjemmeside.
 • Alle fravigelser af betingelser skal være skriftlige for at have gyldighed.
 • Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilket punkter fravigelse sker.

Mail: Info@luksustelte.dk • Telefon: +45 60 226 226

Luksustelte v/MyMax Group • CVR 33597584 • © 2018 Luksustelte.dk. All Rights Reserved