LEJEBETINGELSER

GUIDELINES

Når man lejer telte og tilbehør/udstyr hos Luksustelte, er der nogen guidelines man skal følge under hele den gældende lejeperiode. Opdateret pr. 01.01.2021

1. PRISER & BESTILLING
 • Alle vores priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner, hvis ikke andet fremgår.
 • Priserne er inkl. opsætning / nedtagning af telt (telte) samt klargjort til brug, – hvis ikke andet står nævnt.
 • Der påregnes altid kørsel fra vores lager: Snoldelevvej 11, 4030 Tune til opstillingsstedet. Taksten heraf fremgår af lejekontrakten. Bro- og færgeafgifter afregnes derudover.
 • Den angivne pris ved bestillingstidspunktet er den gældende lejepris.
 • Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, samt trykfejl i forbindelse med markedsføringsmateriale og hjemmeside.
 • Ved bestilling opkræves et a conto-beløb på minimum 30 % af den samlede bestilling.
 • Ordren betragtes som bindende efter modtagelsen af a conto-betalingen.
 • Betalingen af den samlede ordre skal være Luksustelte i hænde senest 5 hverdage før arrangementsdato, og inden opsætning påbegyndes.
 • A conto-betalingen kan ikke refunderes ved aflysning.
 • Ved afbestilling indtil 30 dage før arrangementet opkræves ikke yderligere.
 • Ved afbestilling mindre end 30 dage før arrangementet, opkræves yderligere 20 % af den samlede ordre
 • Ved aflysning mindre end 14 dage før arrangementet opkræves det fulde beløb ift. den afgivne ordre
2. LEJE GENERELT
 • Enhver skade på det lejede udstyr som følge af brand, hærværk, tyveri eller misbrug mv. erstattes af lejer.
 • Anvisninger vedr. brug for de lejede effekter skal til enhver tid overholdes.
 • Afgivne ordre kan justeres i forhold til mindre tilbehør, indtil 14 dage før levering, uden omkostninger. Efter denne dag er ordre og betaling bindende.
 • Opstår der uregelmæssigheder med de lejede telte og effekter skal der straks rettes telefonisk henvendelse til Luksustelte.
 • Er andet ikke aftalt gælder lejeperioden kun for brug én gang. Hvis der er behov for yderligere anvendelse af det lejede, skal dette på forhånd aftales med Luksustelte.
 • Kunden har ansvaret for det lejede i hele lejeperioden og leverer altid de lejede telte og effekter tilbage i samme stand, som de blev modtaget. Udlån til tredjepart er ikke tilladt.
 • Luksustelte kan ikke gøres ansvarlige for gener eller udgifter forårsaget af nedbrud og eller skader/ defekter, som forhindrer planmæssig afholdelse af lejers arrangement.
3. ERSTATNINGSPLIGT
 • Lejer er altid erstatningspligtig overfor bortkomst og beskadigelse af det lejede.
 • Kan en reparation udføres ved beskadigelse af telt eller effekt, sker dette ved Luksusteltes
  foranstaltning og for lejers regning.
 • Ved bortkomst og/eller ved ikke reparer-bare skader erstatter lejer telte og effekter til fuld nyværdi
  plus eventuelle fragtomkostninger. Dette gælder ligeledes, hvis telt og/eller effekter påføres en værdiforringende beskadigelse eller ikke længere fremtræder i samme stand efter evt. reparation, som da de blev leveret.
 • Luksustelte er ikke ansvarlig for eventuel personskade eller skade i øvrigt forvoldt af det lejede materiel.
4. LEVERING / AFHENTNING
 • Med mindre andet er aftalt, leverer, opsætter og nedtager Luksustelte alt eget materiale. I særlige tilfælde kan Luksustelte medbringe materiale fra 3. Part som f.eks. service, blomster, dekoration og lignende imod aftale og evt. gebyr.
 • Luksustelte forbeholder sig ret til at udsætte levering eller afhentning i tilfælde af, at force majeure- lignende tilstande f.eks. vejrforhold eller andet forhindrer Luksustelte i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen. Dette bliver altid aftalt i samråd med lejer.
 • Priserne på telte og tilbehør er betinget af, at opstillingsområdet er let tilgængeligt, dvs. maks. 20 meter fra nærmeste tilkørselsmulighed (bil med 8 meter trailer). Desuden skal Luksustelte uhindret kunne flytte materiel til opsætningsområdet. Trapper og betydelige terræn stigninger betragtes som værende hindret adgang og der kan komme ekstra omkostninger i forbindelse hermed. Luksustelte besigtiger gerne lokationen inden, hvis der er tvivlsspørgsmål.
 • Ved svært tilgængelige steder eller hindrede adgangsveje vil Luksustelte altid foretage en individuel vurdering. Luksustelte kan kræve ekstrabetaling herfor.
 • Ved afhentning af det lejede skal alt affald være fjernet, og eventuelt inventar skal være pakket som ved levering.
 • reetablering af asfalt/flisebelægning, græsarealer mv. påhviler alene lejer.
 • Det påhviler lejer at sørge for, at alt lejet inventar er indsamlet og placeret frit tilgængeligt til afhentning. Såfremt det lejede materiale ikke står klar eller er flyttet væk fra teltpladsen vil Luksustelte fakturere for bortkommen materiale eller ekstra afhentning.

4.1. TELTPLADSEN

 • Medmindre andet er aftalt, forudsættes teltpladsen ved levering at være af en sådan beskaffenhed, at de anvendte teltpløkker ikke kan gå løse. Skal teltet monteres på løs jordbund som fx strand, skal Luksustelte gøres opmærksom på dette ift. befæstigelse. Hvis jordforholdene kræver yderligere forankring, kan Luksustelte fakturere dette særskilt. Teltpladsen skal yderligere være plan og ryddet, således at opstilling kan finde sted ved levering.
 • Teltpladsen og adgangsveje hertil skal være ryddet for efterladenskaber fra husdyr.
 • Såfremt forholdene ikke er klargjort til den aftalte leveringstid, eksempelvis fordi:
  • Aftalt personale fra lejers side ikke som aftalt er fremmødt.
  • Udstyr ikke kan aflæsses/opsættes på den aftalte dato som følge af lejers forhold.
  • Tilkørselsforhold til aflæsning-/afhentningsstedet ikke er egnet som aftalt, og der derved opstår ventetid.

… vil Luksustelte kunne kræve betaling for ventetiden.

5. OVERLEVERING
 • Det påhviler lejer at være til stede eller at have udpeget en ansvarlig ved opsætning og overlevering
 • Ved overleveringen gennemgås opsætningen, og det leverede antal enheder kontrolleres. Der overdrages særlig information vedr. oplukning og nedlukning af teltdugen samt information om i ibrugtagning af gasbålsted, olielamper, varmekanoner, el o. lign. 
 • Hvis lejer ikke inden brug af telt har gjort Luksustelte opmærksom på fejl og mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand.
 • Efter endt overlevering overtager lejer det fulde ansvar for materiellet, indtil Luksustelte påbegynder nedtagning.
6. TELTE
 • Der må ikke påklæbes tape, klistermærker eller lignende på teltdug eller stænger. Ligeledes må der ikke fastgøres emner med skruer eller hæfteklammer.
 • Det påhviler lejer at opstramme barduner efter behov i opstillingsperioden. 
 • Når det lejede ikke anvendes, skal teltet holdes lukket med siderne nede og fastgjort med barduner. 
 • Ved blæst må teltene kun åbnes i læsiden – og bardunerne efterses regelmæssigt. 
 • Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad i teltet eller i dettes umiddelbare nærhed. Grill skal placeres mindst 5 meter fra teltet. 
 • Af hensyn til gnistnedfald må fyrværkeri ikke ske i nærheden af teltene. 
 • Møbler og andet inventar må ikke placeres således, at de har kontakt til teltdugen. Skader på teltdugen forårsaget af slidtage fra inventar repareres og faktureres særskilt (der henvises i øvrigt til afsnit 3 om erstatningspligt). 
 • Det påhviler lejeren at sørge for, at telt og gulv er ryddet på det aftalte returneringstidspunkt. Ventetid faktureres. 
 • Opstilling og nedtagning af teltene må kun ske, når der er personale fra Luksustelte tilstede, og der må ikke uden aftale forandres ved de af Luksustelte godkendte og opstillede telte. 
 • Hvor underlaget tillader det, forankres teltene med pløkker af en længde på mellem 40 og 100 cm. Luksustelte har intet ansvar for beskadigelse af eksempelvis nedgravede kabler, kloakrør eller vandledninger, der måtte befinde sig på teltets opsætningsareal. 
 • Såfremt man ikke ønsker pløkker slået i f.eks. asfalt eller fliser, afholder lejer udgiften til betonklodser eller andet til forsvarlig fastgørelse af teltene. 
 • I det omfang, det er påkrævet, leverer Luksustelte belyste exitskilte og nødbelysning til teltet. Leje heraf samt strømadgang hertil påhviler lejer og faktureres separat til lejer. 
 • Det er lejers ansvar at indhente de tilladelser, der skal bruges i forbindelse med opsætning af telte. Alle telte fra Luksustelte, som er større end 50 kvm. er certificeret og kræver ikke yderlige tilladelse ved almindelig brug. Telte under 50 kvm. kræver ikke certificering – kontakt Luksustelte ved spørgsmål herom.
 • Lejer forestår selv godkendelse af pladsfordelingsplan/-er for det lejede ifølge gældende tekniske forskrifter for forsamlingstelte. Luksustelte kan være behjælpelig med udformning af pladsfordelingsplaner men tager ikke ansvar for dem. Lejer er ligeledes selv ansvarlig for, at der sker overholdelse af en godkendt pladsfordelingsplan. (Gælder primært festivaller & store firmaevent) 

6.1. UDSMYKNING AF TELTE

 • Opsætning af udsmykning, dekoration og lys i teltenes top må kun udføres af Luksustelte. Hvis lejer har ønsker om opsætning af egne rekvisitter i teltets top, skal dette aftales på forhånd med Luksustelte. (Teltets top er defineret ved den del af teltet, som ikke kan nås ved brug af stiger højere end 4 almindelige trin) 
 • Der må kun bruges klapstiger/trappestiger til opsætning. Stiger må ikke berøre teltdugen. 
 • Det er kun tilladt at anvende brandhæmmende materialer til udsmykning af telte. Det er således ikke tilladt at anvende velourstof eller lignende ikke brandhæmmende materiale. Luksustelte henviser i den anledning til Beredskabsstyrelsens regler herom.
 • Farvet konfetti kan smitte af på teltdugen og må derfor ikke bruges i eller lige uden for teltet. Konfetti, der har givet afsmitning på teltdug, kan ikke fjernes, og det påhviler derfor lejer at erstatte de beskadigede dele til nyværdi. (se i øvrigt afsnit 3)
7. GULV & GULVTÆPPER
 • Gulv følger terræn og Luksustelte foretager ikke opklodsning af gulv. Luksustelte har forskellige anbefalinger til ujævnt terræn. Kontakt os direkte med spørgsmål herom.
 • Gulv bedes returneret i ryddet/fejet stand.
 • Der må ikke sættes klæbebånd, skruer, søm eller lignende i gulvpladerne. 
 • Der tages forbehold for misfarvninger af gulvtæpper. Krævende rengøring efter endt leje vil blive faktureret særskilt. Lejer kan med fordel vaske pletter væk (f.eks. rødvinspletter) med vand og mild sæbe inden returnering. 
8. BORDE, STOLE & BORD/BÆNKESÆT
 • Hvis der bruges farveafsmittende duge, skal der placeres plastik imellem dug og bord. 
 • Borde og stole er beregnet til overdækket brug og må ikke bruges udendørs uden forudgående aftale med Luksustelte herom. 
 • Ved brug af Luksustelte møbler og andet tilbehør indendørs i hus, haller, kontorer mm. er Luksustelte er ikke ansvarlig for evt. ridser på gulve m.v. forårsaget af udlejningsmateriel. Lejer er velkommen til at sætte filtdutter under borde/stole, disse skal fjernes inden lejens afslutning. 
 • Borde og stole forventes returneret i samme stand som ved modtagelsen. Spildte drikkevarer, madrester, tyggegummi og deslige skal være fjernet inden returnering.
 • Borde, stole og bænke er lavet af træ, og der kan derfor være nuanceforskelle. 
9. LAMPER
 • Opsætning/nedtagning af lys monteret på teltene udføres af Luksustelte. 
 • Det er tilladt at opstille særligt effekt/showlys mm. på egne stativer, men disse må ikke komme i kontakt med teltdugen. Montering på teltstænger må kun ske efter aftale med Luksustelte. 
 • Placering af lyd og lys i et telt skal være således, at flugtveje og gangarealer på hvert tidspunkt er frie. 
10. VARME
 • Det er ikke tilladt at opvarme telte ved anvendelse af terrassevarmere el.lign.
 • Varmekanoner opstilles og nedtages af Luksustelte. Lejer bliver behørigt instrueret om brug af varmekanonerne herunder skift af dunke samt korrekt afbrydelse af udstyret.
 • Lejer må kun benytte varmekanonerne som instrueret.
 • Luksusteltes varmekanoner fungerer ved at opvarme luften indirekte, således at alle udstødningsgasser holdes udenfor teltet. Varmekanoner leveres inkl. 20 liter brændstof som afhængig af udetemperatur kan levere varme i 4-8 timer.
 • Opstilling af lejers egne varmekilder skal ske efter aftale med Luksustelte. 
11. STRØM
 • Lejer er forpligtet til at anvise 230V tilslutning (10 AMP) maks. 40 meter fra opstillingen, med mindre andet er aftalt på forhånd. 
12. ØVRIGT
 • Luksustelte forbeholder sig ret til at ændre nærværende ”Gældende lejebetingelser” og ”Prisliste” uden varsel.
 • Alle fravigelser af betingelserne skal være skriftlig aftalt for at have gyldighed.
 • Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse sker.
 • Ændringer har ikke indflydelse på allerede indgået kontrakter.